Rada rodziców

W szkole działa rada rodziców , stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

 • 38
 1. W skład rady rodziców szkoły wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych szkoły, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału i jeden przedstawiciel rady oddziałowej przedszkola wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.
 2. Kompetencje rady rodziców:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze  wychowawczym skierowane do uczniów , nauczycieli i rodziców;

      3.    opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;

      4.  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;                                                                                                           

 • opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników;
 • wnioskowanie o zmianę  w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników;
 • opiniowanie zgody na podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, której statutowym celem działalności jest działalność wychowawczą wśród  dzieci i młodzieży , albo rozszerzanie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej  i opiekuńczej szkoły.

 

 • 39
  Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności. Regulamin ten nie może być sprzeczny ze statutem.

 

 • 40

 Dyrektor zapewnia radzie rodziców organizacyjne warunki działania oraz stale współpracuje  z radą rodziców – osobiście lub przez wyznaczonego nauczyciela.

 • 41

       Rada rodziców może występować do innych organów szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 •       42
 1. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł, przeznaczone na wspieranie działalności statutowej ( Fundusz rady rodziców).
 2. Zasady wydatkowania środków Funduszu określa  regulamin działalności rady rodziców. Rada rodziców może upoważnić dyrektora  do dysponowania środkami Funduszu.
 3. W miarę możliwości dyrektor Zespołu udziela pomocy w obsłudze finansowej Funduszu.