Samorząd Szkolny

 • 43

Wszyscy uczniowie szkoły podstawowej z mocy prawa , tworzą samorząd uczniowski.

 • 44

Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin samorządu uczniowskiego, uchwalony przez ogół uczniów szkoły w głosowaniu równym, tajnym, powszechnym.

 • 45

Regulamin samorządu uczniowskiego nie może być sprzeczny za Statutem.

 • 46

Dyrektor zapewnia organizacyjne warunki uchwalenia pierwszego regulaminu samorządu uczniowskiego oraz przygotowuje jego projekt , skonsultowany z uczniami szkoły.

 •  47

Dyrektor zapewnia organom samorządu uczniowskiego warunki  działania oraz stale współpracuje             z tymi  organami poprzez opiekuna samorządu

 • 48
 1. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów takich jak:
 • prawo do zapoznania się z programem nauczania z jego treścią , celem i stawianymi wymaganiami;

      2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu ;

 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej;
 • prawo organizowania działalności kulturalnej , oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.